Folgender Artikel behandelt Fiskalphilatelie vom Feinsten!
Und ist einmal mehr etwas für den Spezialisten und Kenner unseres Sammelgebietes.

Denn wer den Ursprung allen philatelistischen Sammelns sucht und nicht mit diesen Steuerstempeln anfängt und nur Stempelmarken aufzeigen möchte, weil es "in" ist und die ja auch Zacken haben - und im übrigen der postalische Briefmarken- Sammler damit auch so schön nahtlos an das Briefmarkensammeln anknüpfen kann -  der sollte besser beim Briefmarken-Sammeln bleiben!
 
Ein Esel wird ja bekanntermaßen auch nicht von hinten aufgezäumt! 

„de Impost van bezegelde brieven“….

und am Anfang stand nicht das Wort „POST“
sondern das Wort „FISKUS“ oder auch „FISCI“!! 

 

 

Aus: Nationaal Archief Den Haag, Cornelis Cau, 'Groot placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden .... [etc); deel 1 (Den Haag 1655), kolommen 1996-2001, bibliotheeksignatuur H 21 D-1.
Zie ook: Plakkaat op het middel van het klein zegel 1624

N.B.: In deze ordonnantie is een aantal malen verwezen naar een latere ordonnantie; deze ontbrekende gegevens zullen over enige tijd worden aangevuld.


Ordonnantien vanden 13 Augusti 1624, ende 13 Julij 1626, volgens welcke inden Landen van Hollandt ende West-Vrieslandt, het recht van 't kleyne Zegel gheheven ende betaelt is geweest.

Placaet, Vande Edele Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt 
ende West-Vrieslandt, daer op binnen den selven Landen geheven sal worden het middel van 't kleyne Zegel. In date den 13 Augusti 1624.

De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollant ende West-Vrieslandt, Representerende de Staten van den selven Lande. 

DOEN TE WETEN: Dat alsoo tot weeringe vande geweldige invasie, die de Spaignaerden met heure Adherenten op dese Landen voor hebbens zijn te doen, ende daer toe machtige Legers by der hant hebben alomme op de Frontieren, omme de selve onder heure slavernye ende gewelt te drucken: Wy oock genootsaeckt zijn geweest meerder Krijghs-volck te lichten, der welcker betalinge mede gevonden moet worden, ende daer omme de ooge hebben moeten slaen op 't vinden van nieuwe Middelen, daer uyt mette minste schade vande Gemeente, penningen souden konden ghevonden werden, ende voornamentlijck op sulcke, die dan noch de goede Ingesetenen eenige vrucht souden by brengen: Ende gelet hebbende op de onseeckerheyt die uyt vele Geschriften, soo Notariael als anderen, dagelijcks voor valt, daer door de selve goede Ingesetenen oock in vele, ende dickwils seer quellige Processen vervallen, omme welcke te ontgaen, oock eenige Nabuyr-Koningen ende Potentaten, van over lange ghevoert hebben een ordre, dat geene Acten Notariael, ofte Judiciele, en soude wesen van waerde, ofte dat daer op recht ghedaen soude mogen werden, ten ware de selve waren met een Zegel bevestight: Ordonnerende daer toe seeckere Zegelen, ende stellende bequame ordre op 't bevestigen voorsz. Welcke vootstappen volgende, Wy mede geresolveert hebben in treyn te setten 't selve Middel van 't Zegel op seeckere Ordonnantie by ons daer op gemeact, ende genaemt 't Middel van 't kleyn Segel. SOO IST, dat wy ghelast, geordonneert ende gestatueert hebben, lasten, ordonneren ende statueren mits desen, dat geene Griffiers van Hoven van Justicie, geene Secretarissen vande Steden, Collegien ofte eenige andere Gerechtsbancken, geene Griffiers ofte Secretarissen van Leenen, soo wel immediate van ons te Leene gehouden, als van onse Vasallen ofte anderen, geene Notarissen, ofte andere, die eenige publijcque, ofte wettelijcke, ofte oock Notariale Acten ofte Instrumenten depescheren, Requesten in stellen, ofte die apostilleren naer den eersten Octobris toekomende, geene Acten, Instrumenten, Sententien, Vonnissen, Verleyen, Testamenten, Codicillen, Huwelijcxq Voorwaerden, Contracten, Charte-partheyen, Huyr-Cedullen, Cognoscementen, Procuratien, Attestatien, Certificatien, Authorisatien, Recolementen, Extracten uyt Boecken ofte Registers, ofte eenige andere, hoe die oock ghenaemt souden mogen werden: Ofte oock Requesten, Octroyen, ende andere gratieuse Concessien (alleen uytgesondert Protesten in materie van Wissel, ofte non acceptatie van dien) uyt te geven, dan op Franchijn ofte Papier mettet voornoemde kleyn Zegel besegelt, ende gheteyckent by eenige Secretarissen ofte anderen, by ons daer toe ghecommiteert, op de peynen begrepen inde voorsz onse Ordonnantie op 't selve kleyn Zegel ghemaeckt ende uyt gegeven. Verbieden mede wel expresselijck alle Hoven van Justicie, alle Collegien die Recht of Justicie administreren, alle Schepenen, ende alle andere Rechteren ende Justicieren van dese Landen, hoe die oock genaemt mogen wesen, geen recht te doen op eenige der voorsz Acten, Sententien ofte Intrumenten hier vooren ghenoemt, ende die metter voorsz kleyne Zegel niet bevestight en zijn: Oock niet toe te laten dat de selve in Rechten werden geproduceert, ende op de peynen in de voorsz onse Ordonnantie begrepen. Lasten ende bevelen mede alle Hoven van Justicie, alle Collegien ende Gerechtsbancken, mitsgaders alle Magistraten van Steden, Vlecken, Plaetsen ende Dorpen, datse heure Secretarissen, Notarissen, ende alle andere die desen heure aengaen mach, doen Eeden op 't onderhout van dien: Ende dat in 't Formulier van den Eedt vande Notarissen, een speciael Artijckel van 't onderhoudt van desen, ende onse voorsz Ordonnantie op 't kleyn Zegel gemaeckt, gestelt ende geinsereert sal werden. Lasten ende beveelen daer en boven aen de Hoven van Justicie, de Reeckenkamer ende Leenkamers vande Graefflijckheyt, de Hooge ende Lage Rechts-bancken, ende den Heeren ende Ambachts-Heeren, midtsgaders aen alle andere Collegien, hoedanige die souden mogen wesen, geen Requesten, daer het Zegel niet op en staet, aen te nemen, ofte daer op te disponeren, ten zy daer op gestelt ware pro Deo, ende dat by het Collegie aen 't welcke de selve presenteert is, geoordeelt werde, de selve om Godts wille aengenomen te mogen werden. Ende op dat niemandt daer van ignorantie en pretendere, hebben wy mede gelast ende gheordonneert, lasten ende ordonneren mits desen, dat dit Placaet, ende de voorsz onse Ordonnantie van 't kleyn Segel, al omme daer men gewoon is publicatie te doen, openbaerlijck voor den Volcke afgekondicht ende gepubliceert sal werden, ende eenen yederen ghelast hen daer naer te reguleren: Want wy 't selve alsoo ten meesten dienste vande Landen, bevonden hebben te behooren. 

Gegeven in 's Graven-Hage, onder onsen Segel, den derthienden Augusti, in 't Jaer ons Heylandts ende Salichmaeckers Jesu Christi sesthien-hondert vier en twintich. Ter ordonnantie vande Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Onderteyckent, C. vander Wolff.

 
 

 I.
Dit Recht sal betaelt moeten werden, van alle Sententien, Vonnissen, Verlyen, Acten, Testamenten, codicillen, Huwelijckse Voorwaerden, Contracten, Charte-partyen, Huys­cedullen, Cognoscementen, Procuratien, Attestatien, Certificatien, Authentisatien, Recollementen, Extracten uyt Boecken ofte Registers, ende alle andere, hoe die genaemt souden mogen werden: Te weten, als de selve voor Wette, Wees-kamer, Notairs, ofte andere publijcque Collegien ofte Persoonen zijn verleden, ofte ghedaen: Ende boven dien, van alle Requesten, Octroyen, ende andere gratieuse Concessien: uytgesondert alleen Protesten in matier van Wissel, van weygeringe, van acceptatie, ofte van betalinge te doen, die om sonderlinge consideratie, d'Ordonnnatie van 't kleyn Segel niet subject en sullen zijn op peyne van ses gulden te verbeuren op yeder Acte ofte Instrument dat ongesegelt gevonden sal worden, ende dat daer en boven op de selve een recht en sal worden ghedaen, met interdictie van alle Rechteren ende Justicieren, op de selve geen recht mogen doen, ofte ghedoogen dat in Rechten geproduceert ofte over geleyt werden, op een boete, tot laste vanden geenen die sulcke Documenten voortaen sal over leggen, sonder op gedruckt te hebben het kleyn Segel, van ses gulden op elck Document, te decreteren inde Vonnissen ofte Sententien, daer de selve anders over gheleyt sullen worden: Boven, dat daer op geen reguard en sal mogen werden ghenomen, ter tijdt toe het Segel daer op sal wesen ghestelt. Ende sullen de respective boeten in dese Ordonnantie begrepen, zijn tot profijte vanden Officier ende sal den Aenbrenger genieten een derde part.

II.
Dit voorsz Recht sal noch betaelt moeten worden van alle Mandamenten, Provisien ofte Acten, van Citatien, Arresten ofte Dagementen, oock op versoeck van partyen te doen by eenige Boden tot wat saecke dattet oock zy mitsgaders van alle Sententien diffinitive ofte interlocutoire verklaringen, ofte decisien van alle Hoven, Collegien van Regieringe, Justicie ofte Reeckeninge, mede op peyne voorsz. Behoudelick dat vande Dagementen ende Citatien, die op versoeck van partyen, by eenige Boden gedaen, de saecke eerst ter Rolle sal moeten werden gepresenteert, al eer het recht van 't Segel sal verschijnen, 't welck den Secretaris, neffens de presentatie ter Rolle te stellen, sal moeten aenteeckenen, al eer de presentatie in Rechten sal mogen werden gelesen, sulcx dat de Boden getekende Aete van Citatie sullen moeten over leveren, met het kleyn Zegel daer op ghedruckt, al eer de saecke sal mogen dienen.

III.
Het voorsz Recht sal oock betaelt moeten werden van alle Requesten, die aen eenige Collegien, hoedanich de selve souden mogen wesen, ghepresenteert sullen worden, tot twee stuyvers. Ende in ghevalle eenige Requesten sonder het Segel te hebben, aen eenige Collegien werden ghepresenteert, soo sal daer op niet worden ghedisponeert, maer wederom uyt ghesonden, ten ware daer op ware gestelt pro Deo. Ende dat by het Collegie aen het welck de selve ghepresenteert is, gheoordeelt word, de selve om Godts-wille aengenomen te mogen werden. 

IV.
Van alle Instrumenten, Huyr-cedullen, Contracten, Charte-parthyen, Cognoscementen, Attestatien, Certificatien, Provisien, Mandamenten, Arresten, Dagementen, Autentisatien, Extracten uyt Boecken ofte Registers, Verificatien, Recollementen, ende alle andere Wettelijcke ofte Notariale Acten, hoe die ghenaemt souden mogen wesen, sal voor't recht betaelt worden, van elck twee stuyvers. 

 
V.
Van alle Sententien, Vonnissen diffinitive, ofte interlocutoire verklaringen, Interdispositien van Decreten, ofte anders, ofte andere decisien van Rechters, van saecken waerdich wesende ses hondert gulden, ende daer beneden, van elck vier stuyvers. Doch van alle Vonnissen houdende XII gulden, en daer beneden, sal alleen betaelt worden half gelt.  

VI.
Van alle Transporten, Giften, Cessien, Collatien van Beneficien, investiture van Leenen, midtsgaders van alle Verlyen voor Rechters. Item, van alle vertichtingen voor Wees-meesters ghedaen, ende anders, mede waerdich ses hondert gulden en daer beneden, lullen betaelt worden vier stuyvers.

VII.
Van alle Sententien, Vonnissen diffitive, ofte interlocutoire verklaringen, interpositien voorsz, decisien van Rechters. Item, van alle Transporten, Giften, Cessien, Collatien van Beneficien, ende andere Verlyen voor Schepenen: mitsgaders vertichtingen voor Wees-meesters gedaen, investiture van Leenen, ende andere, van saecken waerdich boven de ses tot twaelf hondert guldens toe, sal moeten betaelt worden van elck ses stuyvers. 

VIII.
Ende wat daer boven is, van elck acht stuyvers, mitsgaders van Huwelijcxe Voorwaerden, Testamenten, ende andere uyterste Willen, ghelijcke acht stuyvers.

IX.
Van Paspoorten, naer, ende vanden Vyandt, elcks acht stuyvers.

X.
Van alle Octroyen, Brieven van gratie, Remissien, Pardonnen, mitsgaders Commissien van Officien, Seuretdss du Corps, ende vande continuatie van alle dien, sal moeten betaelt worden xxx. Stuyvers (30 Stuyvers).

XI.
Dit recht sal moeten betaelt worden half ende half, daer twee partyen Ajn, ofte by partye Requirante, ende alleen by partye Triumphante, in Sententien ofte Vonnissen. 

XII.
Ende op dat dit Middel met den meesten dienst vanden Lande, &c. als Art. 18 vanden Placate des Jaers 1638. staende hier onder.

XIII.
Dat alle de Secretarissen, &c. als Artickel 19. ibidem. 

XIIII.
Den Commissaris van 't kleyne Zegel, en sal aen niemant eenige kleyne Zegelen uyt reycken, dan aen de respective Steden, op privatie van sijn Officie. 

XV.
De Griffiers vande Hoven van Justicie, Rekenkamer ende de Leen-kamer van de Graeffelijckheyt van Hollandt, de Heeren ende Ambachts-Heeren, de Secretarissen vande Steden, ende alle andere Collegien, mitsgaders alle Persoonen die tot de Collecte zijn gestelt, eenige gesegelde Pampieren ende Francijnen, van den Commissaris van 't kleyne Segel ontbiedende ofte ontfangende sullen gehouden zijn daer voor aenden vornoemden Commissaris te gheven heure Recipissen, voor ende al eer sy de voorsz ghesegelde blancken uyt sijn handen lullen mogen ontfangen, om daer mede aen hem comptabel gemaeckt te worden, de gene die haer eygen Franchijnen ende Papieren over gesonden hebben, voor het recht van het Segel alleen: Ende die gheen Papieren ende Franchijnen over gesonden hebben, boven 't recht van 't Segel, oock vande waerdye vande Papieren ende Franchijnen diese gesegelt sullen ontfangen hebben. 

XVI.
De Griffiers, Secretarissen ende andere Collecteurs, hunnen ghesegelde Papieren ende Franchijnen ten deele ofte in 't geheel geconsumeert hebbende, sullen niet vermogen eenige nieuw ghesegelde Papieren ende Franchijnen van den Commissaris van 't kleyne Segel te ontbieden ende te ontfangen, voor ende al eer sy hem sullen behandight hebben quitantie vanden Ontfanger van des gemeene Lants Middelen in haer quartier, inhoudende hoe veel penningen sylieden over hunne gecomsumeerde blancken, aen den selvigen betaelt hebben: Ende daer neffens haer eggen Recipisse vande ghesegelde blancken, aen den selvigen betaelt hebben, ende op nieuw versoecken, op datse over de ghesegelde blancken die noch onder haer zijn, ende die haer op nieuw gesonden of gelevert werden, comptabel ghemaeckt, ende vande betaelde penningen ontlast mogen worden. 

XVII.
De Magistraten vande respective Steden, lullen vermogen soo veele, ende soodanige Persoonen, het zy dan de Secretarissen vande selve Steden, of andere Persoonen, tot de collectie ende administratie van dit Middel inden beuren te stellen, als de selve dienstich sullen oordeelen, mits blyvende comptabel als vooren, ende voor de collecte caverende nae behooren. 

XVIII.
De Griffiers, Secretarissen ende andere Collecteurs sullen versorgen, datse t'allen tyde alderley soorten van gesegelt Papier ende Francijn in voorraet hebben, omme de Notarissen inde Steden, ende de Secretarissen op de Dorpen daer mede wel te konnen voorsien, aende welcke sy die sullen distribueren, mits datse daer vooren betalen het recht van 't kleyne Segel, ende daer boven de waerde van 't Papier ende Parcquement: Soo dat de voornoemde Collecteurs geene restanten vande selvige lullen mogen in reeckeninge brengen, maer selfs comptabel blyven van alle de gesegelde blancken, die sylieden ontfangen sullen hebben: Welverstaende, dat het den Heeren ende Ambachts-Heeren vry gelaten wert, de ghesegelde Papieren ende Franchijnen te halen vande Secretarissen van de Steden, ofte vande Commissaris van het kleyne Segel selve, midts datse sullen comptabel zijn als vooren, ende de penningen daer van betalen aen den Ontfanger van des gemeene Lants Middelen in heuren resorte. 

XIX.
Alle Griffiers, Secretarissen ende Notarissen, oude ende oock nieuwe aenkomende, lullen op eere, trouwe ende vroomigheyt beloven, gheen Instrumenten te teeckenen, als alleen op't Papier ende 't Parquement daer op het kleyne Segel is gestelt, elcx naer sijnen prijs ende natuyre, op peyne soo anders bevonden werde, te verbeuren voor de eerstemael op yeder Instrument vijf en twintich gulden, ende voor de tweedemael vijftich gulden, ende de derdemael arbitrale correctie.  

XX.
d'Voorsz Griffiers, &c. als Art. 25. van d'Ordonnantie des Jaers 1638. staende hier onder.

XXI.
De Griffiers vande Hoven, &c. als Artijckel 26. ibidem.

XXII.
Ende op dat niemant hier door, &c. als Artijckel 27. ibidem.
 
XXIII.
Ende op dat alle fraude te bete voor gekomen werde, soo Bullen alle Griffiers, Secretarissen, ende andere Collecteurs, op eere, trouwe ende vromigheyt belooven, datse geenderley gesegelde Papieren ofte Franchijnen van haer gheven, noch distribueren en sullen, voor ende al eer datse neffens, ofte aen yeder Segel haren naem gheparapheert, ende met haer gewoonlijcke Signature gestelt ende gereeckent hebben, op peyne soo anders bevonden werde, te verdurven op yder Instrument voor de eerste reyse xxv. gulden, voor de tweede mael vijftich gulden, ende de derde mael arbitrale correctie.

XIIII.
Welcke voorsz Collecteurs inde kleyne Steden alle drie Maenden, ende inde groote Steden, mitsgaders de Griffiers inde Hoven van Justicie, Reecken-kamer ende Leen-kamer vande Graeffelijckheyt, ende vande Vasallen ende andere, ende de Collecteurs van andere Collegien, alle Maents de gecollecteerde penningen sullen moeten leveren in handen van den Ontfanger vande ghemeene Lants Middelen van haer Quartier, ende alle ses Maenden daer van pertinente reeckeninge, bewijs ende reliqua doen, in handen vanden Commissaris, tot de directie van dit middel alreede ghestelt, ofte die naemaels ghestelt soude mogen worden: Ende sullen de voorsz Collecteurs, neffens andere Documenten, tot haer reeckeninge noodigh, oock mogen by af-slach in liquidatie over brengen alle vuyle, bekladde ofte verdurven ghesegelde Papieren ende Francynen, die men klaerlijck sal konnen oordeelen, dat tot naedeel van 't Landt niet misbruyckt zijn gheweest. 

XXV.
De voorschreven Collecteurs Bullen ghenieten voor hare moeyte vande Collecte, den veertighsten penningh. 


Aldus ghedaen ende ghearresteert den dertienden Julij sesthien hondert ses en twintich. Onder sont, Ter Ordonnantie vande Staten. Onderteyckent, C. vander Wolff.

d'Ordonnantie is met het derthiende, veerthiende, twintichste, en een en twintichste Articulen Anno sesthien hondert ses en twintich geamplieert.

 

Und immer wieder erzählen uns die Schlaumeier vom BDPh und die Macher seiner gesponserten Literatur, das habe ja alles mit der Entwicklung der Brieftaxe bis hin zur postalischen Briefmarke nix zu tun, die sei ja schließlich einfach nur so vom Himmel gefallen! Denn die Philatelie fängt bei diesen Herren ja erst mit dem Jahr 1840 an!

 
Und obwohl Weihnachten vor der Tür steht, kann ich mich heute immer noch nicht entscheiden, unter welchem Tannenbaum ich diese nur deutschsprachige postalische Sage ablegen soll!

 

 

Instruktion für den Herrn Siegel- Kommissar Johannes van den Brouck 
nach der Einführung vom Klein Segel
und erzähle mir von den BDPh- Literaten bitte keiner mehr, der war vorher ein Finanzbeamter,
oder aber er war mit der Vereinfachung der Steuereinnahmen befasst, 
oder auch, der war gar ein Postmeister, der für die bezegelde Brieven zuständig gewesen wäre, 
oder irgendwelche andere postalische Mär!
     
   
Und so hat ein gesiegelter Kaufbrief auf Pergament ausgesehen!
Es handelte sich um ein angeklebtes nicht angehängtes kleines Siegel oben mit einem Werteintrag, 
wenn man so will eine Steuermarke!
Hier auch noch mit einem angehängten großen Siegel in Wachsausführung unten 
für die Herrschaften dieser Urkunde!
   
CLEIN SEGEL aus dem Jahr 1627 von den Ständen von Holland und Westfriesland 
(dem heutigen Süd- und Nordholland)
mit 8 Stüber
  
Hier wurde die Steuermarke mit Papier auf Papier eingestampfft 
und auch schon zusätzlich, wie vorgeschrieben, angeplaakt (angeklebt), und nicht angehängt, 
wie zu sehen ist oben und unten mit Bindfäden gegen ein Abfallen gesichert!
 In England gab es den durchgezogenen Silberfaden, der diese Steuermarke sicherte 
und in Deutschland war es der Kleiekleber, mit denen Steuermarken auf Schriftstücke gepappt wurden!
  
   
Das große anzuhängende Siegel die Heeren Staten Generael von Holland, 
muß unterschieden werden vom Kleinen Siegel (Kleine Steuermarke),
also, nochmals:
dass ist hier nicht die kleine Steuermarke, sondern das große Siegel!
  
   
Nieuwe ende Nadere Ordonnantie van de Heeren Staten van Hollant ende West- Vriesland 
van`t Kleyn Zegel von 1677
  
  
Clein Segel 1725 über 12 ST. für Stüver/Stüber
Steuermarke angeplaakt (angeklebt) wie hier zu sehen ist mit Draht
Der Aussteller hatte zu unterschreiben mit Namenszug oder Paraphe (unten) 
und mußte damit das Wertsiegel/Wertlabel bzw. die Stempelmarke entwerten!
   
  
Clein Segel von 1745 über 6 St. für Stüver/Stüber
Zu sehen eine angeklebte und eingeprägte Steuermarke und kein angehängtes Siegel
  
   
Edikt von 1635 von die Heeren Staten Generael Anno 1635 für Brabant, Over- Maze und Vlanderen
   
  
Clyin Segel aus Overijssel von 1637 mit einem 8 Stüver/Stüber Wert
Zu sehen eine angeklebte Kleine Steuermarke
   
  
Clein Segel, Veluwe von 1666 mit dem 2 Gulden and 10 Stüver/Stüber Wert
Zu sehen eine angeklebte kleine Steuermarke
   
   
Zu sehen eine angeklebte kleine Steuermarke mit doppelter Namenszug Entwertung von 1687
   
   
Klein Siegel von 1687, Karl II. von Habsburg in den spanischen Niederlanden
Zu sehen eine aufgeklebte Steuermarke
Hier eines der späteren Edikte zu weiteren Steuerstempel!
NAERDERE ORDONNANTIE Ende INSTRUCTIE OP `TFAIT VANDEN kleynen Segel binnen der 
Provintie van Vlanderen
Gedaen tot Brussel den 15. Dezember 1727
   
  
Hennegau 1788
Zu sehen zwei aufgedruckte Kleine Steuermarken über douze patars und quatre patars
   
   
Bistum Liege über 2 Stüver von 1794
Zu sehen eine aufgedruckte kleine Steuermarke
   
   
ORDONNANTIE op HET KLYN-ZEGEL, des GRAEFSCHAPS van CUYLENBORG
   
    
Clein Segel Quartier Nijmegen 1732, mit einem 18 Stüver/Stüber Wert
Zu sehen eine aufgeklebte Kleine Steuermarke
    
   
Nordbrabant mit der Stadt Maastricht war in der Periode 1632-1794 eine 
Zweiherrlichkeit geteilt zwischen den Staten-Generaal rechtes Wappen 
und dem Fürstbistum Liege linkes Wappen

regiert von Franciscus Karel van Welsbruck 1772-1784
Gebührenstempel über 2 ½ Stüver von 1784
Zu sehen eine eingeprägte Kleine Steuermarke
   
   
Klyn Zegel Adm.(iralitätsegel) van Zeelandia (Zeeland) aus 1788 
mit einer 4 Stüver/Stüber Wertangabe
Zu sehen eine schwarz- aufgedruckte Kleine Steuermarke
   
   
CLEIN SEGEL West- Friesland 1794 über 6 Stüver
Zu sehen eine eingeprägte Kleine Steuermarke
  
  
Bataafische Republik Brabant 1796, Klein Zegel  über 6 Stüver
Zu sehen eine aufgedruckte Kleine Steuermarke in roter Farbe
   
   
Klein Zegel von 1803 über 24 Stüver
Zu sehen eine aufgedruckte Kleine Steuermarke in roter Farbe
   
   
Klein Zegel von 1806 Batavische Republik über 30 Stüver
Zu sehen eine farblos eingeprägte Kleine Steuermarke
  
  
Klein Zegel von 1807 über 7 Gulden
Zu sehen eine farblos, eingeprägte Kleine Steuermarke
   
   
NOTIFICATIE van den Minister van Financien van Zijne Majesteit den Koning van Holland ….
 ORDONNANTIE OP HET KLEIN ZEGEL,
Gearresteerd den 30sten Januarij 1807
  
   
Aufgeklebte Siegel mit gleich 3 Abschlägen 
über Gebührenstempel zu 4 Gulden, 4 Stüver und 12 Stüver, alle von 1809
Alles farblos geprägt, eingestampfte und damit auch aufgeklebte Kleine Steuermarken
   
   
Klein Zegel von 1810 über 12 Gulden 
vom Königreich Holland in den besetzten ostfriesischen Ländern in Gebrauch!
Mit einer 3fach Entwertung!
Zu sehen ist eine eingeprägtes Kleine Steuermarke
   
   
Königreich Holland unter Napoleon, daher mit Französischem Kaiseradler 
und dieser ist auch nur in Holland gebraucht worden,
da ich ihn in den besetzten deutschen Gebieten noch nicht habe auffinden können, 
denn dort blieb das holl. Klein Segel in Vollzug
und danach ab 1811 gab es das franz. Enregistrement mit franz. Steuerstempeln!
Dies ist ein Stempelpapier von 1811 über 6 Fl. für Gulden
Zu sehen eine eingeprägte Kleine Steuermarke
   
   
Billet No. 13 von 1811 mit einem Collectief Zegel über 2 Stüver,
               van dezen Impost te Amsterdam ...
Eine aufgedruckte, schwarze Kleine Steuermarke
  
   
FORMAAT- ZEGEL OOSTVLANDEREN von 1825 über 15 Cent
Ein schwarz aufgedruckte Kleine Steuermarke
   
   
Niederländisch Indien
Zegel van het Nederlandse Indie

ZEGEL VAN NED. INDIE. über 100 Gulden von 1917
Eine farblos eingeprägte Kleine Steuermarke
   
   
Zegel van Ned. Indie. von 1919 über HONDERD GULDEN = 100 Gulden
Eine farblich (oranje) eingeprägte Kleine Steuermarke
   
   
Niederländisch Ost- Indien
NEDERLANDSE OOST- INDIE
NEDERL: OOST-INDIE, 
das KLEIN – ZEGEL über 2 GL. für GULDEN von 1852
Eine farblos eingeprägte Kleine Steuermarke
     
     
Auch in den holländischen Kolonien bzw. in deren Handels- Companyen, die diese Kolonien auch verwalteten, denn die waren ja vom holländischen Staat so gut wie autark, 
so wie hier bei der VOC = „Vereinigte Ostindien Company", 
nahm man von jedem Brief, Dokument, Kaufbrief, Heiratsbrief, Geburtsbrief, Taxbrief, Rechnungsbrief, Warenbrief, Schiffbrief, Handelsbrief, Charterbrief, Ladungsbrief, Quittungsbrief u. v. a. mehr,
eine Art Stempelsteuer über das Klein Siegel der VOC ein.
VOC = Vereinigte Ostindien Company Bengalen, Klein Zegel über 24 Stüver
Eine in schwarzer Farbe aufgedruckte Kleine Steuermarke
  
   
VOC = Vereinigte Ostindien Company über 6 Stüver
Eine in schwarzer Farbe aufgedruckte Kleine Steuermarke der VOC
   
   
Englische Besetzung von Java, daher statt „VOC“ nun im Stempel die Umschrift: 
„English East India Company“ 
über 6 : STRS für STÜVERS
Eine in schwarzer Farbe aufgedruckte Kleine Steuermarke


 

Quellen: 

Scans von Dr. Fons Overwater, Hoofddorp, Niederlande

Fons, Dir einmal mehr vielen Dank für das Aufzeigen solcher Schätze 
und auch Danke für die Möglichkeit des gegenseitigen Wissenstransfers!

Denn so macht Fiskalphilatelie Spaß und Freude und bringt auf beiden Seiten ein mehr an Wissen 
zu den aus dieser Zeit geschichtlich, währungsmäßig, sozial und fiskal- philatelistischen Hintergründen!

Alles andere hier auch noch erzählen zu wollen, macht keinen Sinn.
Es hält den Leser letztendlich nur davon ab, durch eigene Studien in diese Welt der frühen Fiskalpapiere einzutauchen.
Denn Literatur ist das A und O in der Fiskalphilatelie!
        

www.stempelpapier.de